Freddy de Freitas

Freddy de Freitas, Ingrid Newkirk (centro), Lori lovely