virginia 0010 300x200 White House front lawn

White House in Washington, DC